Kody niestandardowego formatowania liczb

Przy definiowaniu niestandardowego formatowania liczb stosowane są następujące kody:

# Symbol zastępczy cyfry.
Nie wyświetla nieznaczących zer.
0 Symbol zastępczy cyfry.
Wyświetla również zera nieznaczące.
? Symbol zastępczy cyfry. Dodaje odstępy dla cyfr nieznaczących, aby uzyskać efekt wyrównanie przecinka dziesiętnego.
e- e+ E- E+ format naukowy
\ wyświetlany jest następny znak z kodu
* powtarzany jest następny znak
_ odstęp
“ciąg znaków” wyświetlany jest ciąg znaków zawarty w cudzysłowie
 @  symbol zastępczy tekstu
[Czerwony] znaki wyświetlane są w kolorze czerwonym (dostępne inne kolory to: czarny, niebieski, błękitny, zielony, amarantowy, biały, żółty)
[Kolor n] znaki wyświetlane są w kolorze n, będącym liczbą całkowitą od 0 do 56, oznaczającą numer koloru z palety

A jak to wygląda w praktyce? Na przykład tak:

Liczba Wyświet-lanie Kod formatowania niestandardowego
123 PLN  123,00 “PLN”_# ###,00
123 1,23 E+02 0,00\ E+00
123000 123 tys. # ### ” tys.”
(# ###spacja” tys.”)
12000000 12 mln # ###  ” mln”
(# ###spacja spacja” mln”)
12000000 12,0 mln # ###,0  ” mln”
(# ###,0 spacja spacja” mln”)

Można spróbować dopasować formatowanie komórek do własnych potrzeb. Warto pamiętać, że to tylko kwestia wizualna – do wszelkich formuł i obliczeń zawsze pobierane są wartości rzeczywiste w komórce.

 

 

Kurs Excel - wykresy i wizualizacja danych

 

Niestandardowy format liczb

W arkuszu Excela bardzo często stosujemy formatowanie występujących w komórkach liczb, chcąc zaprezentować występujących w nich dane w bardziej “elegancki” sposób niż wartości rzeczywiste (polecam notkę: Formatowanie komórek – liczby). Czasami jednak pojawia się potrzeba takiej wizualizacji danych, która przekracza standardowe możliwości oferowane przez Excel. W takich przypadkach możemy zastosować formatowanie niestandardowe.

Niestandardowe formatowanie liczb

Własny format danych definiujemy w polu Typ:

niestandardowe formatowanie liczb

Generalnie można określić tu różne formaty liczb dla wartości dodatnich, ujemnych, zerowych i tekstowych. Poszczególne części kodu są oddzielone średnikami w kolejności:
Format liczb dodatnich; Format liczb ujemnych; Format wartości zerowych; Format wartości tekstowych
Nie musimy definiować wszystkich formatów, można nawet jeden. Wówczas będzie obowiązywać dla wszystkich wartości w komórce. Jeżeli zdefiniujemy dwa formaty – pierwszy będzie stosowany przy wartościach nieujemnych (czyli liczby dodatnie i zero), a drugi – dla wartości ujemnych. Przy trzech sekcjach kodu formatowania – pomijane jest ostatnie formatowanie czyli wartości tekstowe.

Dla każdej z tych sekcji można też inny kolor czcionki. Na początku każdej z sekcji trzeba po prostu wpisać nazwę koloru w nawiasie kwadratowym.
Np. w widocznej na screenie kolumnie

wstawiłam taki format:

A jak zakodować konkretne formaty liczb? To temat na następną notkę.


Kurs Excel dla księgowych