Błąd wykonania 53

Błąd wykonania 53 – File not found

Błąd ten pojawia się w sytuacji, gdy następuje odwołanie do pliku na  dysku, która nie istnieje.
Najlepszym zabezpieczeniem kodu przed tym błędem jest tu po prostu wcześniejsze sprawdzenie, czy plik istnieje.
Przykładowy kod może wyglądać tak:

Public Function CzyPlik(Jaki_Adres as String)
If Dir(Jaki_Adres) = “”  Then  
   CzyPlik=False
 Else
  CzyPlik=True
End If`
End Sub

Inne błędy wykonania VBA (Run-time) są tu:
Błędy kodu wykonania

 

Błąd wykonania 76

Błąd wykonania 76 – Path not found

Błąd ten pojawia się w sytuacji, gdy następuje odwołanie do ścieżki na  dysku, która nie istnieje.
Najlepszym zabezpieczeniem kodu przed tym błędem jest tu po prostu wcześniejsze sprawdzenie, czy ścieżka istnieje.
Przykładowy kod może wyglądać tak:

Public Function CzyKatalog(Jaki_Adres as string)
If Dir(Jaki_Adres, vbDirectory) = “”  Then  
   CzyKatalog=False
 Else
  CzyKatalog=True
End If`
End Sub

Inne błędy wykonania VBA (Run-time) są tu:
Błędy kodu wykonania

 

Błąd wykonania 5

Błąd wykonania 5 – Invalid procedure call or argument

Błąd ten pojawia się w sytuacji błędnego argumentu funkcji
np. pierwiastek kwadratowy z liczby ujemnej (wymagana jest liczba nieujemna).

Inne błędy wykonania VBA (Run-time) są tu:
Błędy wykonania VBA

 

Błąd wykonania 1004

Błąd wykonania 1004

Błąd ten pojawia się w sytuacji, gdy wprawdzie kod jest prawidłowy, ale dane będące argumentami np.funkcji arkuszowych odwołują się do błędnych danych w arkuszu.
Dla przykładowego kodu może to wyglądać tak:

Public Sub MojaFunkcja()
Wynik = WorksheetFunction.VLookup(“lipiece”, Worksheets(“Arkusz4”).Range(“A1:B13”), 2, False)
End Sub

Podczas wykonania tego fragmentu kodu pojawił się błąd jw., gdyż w tabeli nie ma komórki  z wartością “lipiece”. Tu w celi eliminacji błędu można zmienić ostatni argument funkcji VLookup na True (choć tu trzeba uważać). Gorzej jeżeli np.w funkcji pojawi się np.za duża liczba kolumn (większa od ilości kolumn tabeli) – tu zdecydowanie trzeba skorygować kod.
Generalnie każdy przypadek wystąpienia takiego błędu trzeba dokładnie przeanalizować. No i włączyć obsługę błędów, która zabezpieczy kod przed różnymi niespodziankami.

 

Błąd wykonania 75

Błąd wykonania 75 – Path/File access error

Błąd ten pojawia się w sytuacji, gdy następuje odwołanie do pliku lub folderu, który nie istnieje. Wystąpi także przy próbie utworzenia folderu, który już jest zapisany.
Najlepszym zabezpieczeniem kodu jest tu po prostu wcześniejsze sprawdzenie, czy dany plik/folder istnieje.
Przykładowy kod może wyglądać tak:

Public Sub NowyKatalog()
If Dir(“C:\ABCD”, vbDirectory) = “” Then   ‘(1)
   MkDir (“C:\ABCD”)   ‘(2)
End If`  ‘(3)
End Sub

W linii (1) następuje sprawdzenie, czy istnieje katalog. Jeżeli nie – następuje przejście do linii (2), jeżeli tak – do (3).