Właściwości obiektu Range

Najpopularniejsze właściwości obiektu Range w kodzie VBA to:

 • adres zakresu
  • Address -zwraca adres zakresu lub nazwę obiektu Range
 • liczba obiektów
  • Count – liczba obiektów w Range. Dla zakresu komórek zwracana jest ich liczba
 • przesunięcie
  • Offset -przesunięcie o określoną liczbę wierszy i kolumn od obiektu Range
 • położenie
  • Top – zwraca położenie od góry górnego wierzchołka obiektu Range
  • Left – zwraca położenie od lewej strony wierzchołka obiektu Range
 • wartość
  • Value – wartość zakresu (np.komórki). Jest to właściwość domyślna obiektu Range

Tak, jak w przypadku metod obiektu Range chcąc wywołać daną właściwość, po nawiasie zamykającym oznaczenie obiektu wstawiamy kropkę i wybieramy z listy rozwijalnej daną właściwość.


 

Kurs Excel programowanie w VBA

Adres komórki

Każda komórka w arkuszu ma swój adres składający się z kolumny i numeru wiersza, na przecięciu których się znajduje. Kolumny są oznaczone literami (A, B, C, D …), natomiast wiersze – liczbami.

Widoczna na screenie aktywna komórka znajduje się na przecięciu kolumny oznaczonej jako A i pierwszego wiersza i ma adres A1. Adres ten jest widoczny w polu nazwy, z lewej strony nad oznaczeniami kolumn. Jest to adres względny komórki. W Excelu odróżniamy także adres bezwzględny – $A$1, a także adresy mieszane: $A1 (bezwzględne odwołanie do kolumny i względne do wiersza) i A$1 (względne odwołanie do kolumny i bezwzględne do wiersza).

Z adresów korzystamy wstawiając w komórkach funkcje i odwołania. Excel domyślnie wstawia tu adresy względne, chcąc zmienić taki adres na bezwzględny lub mieszany – ustawiamy się na nim w pasku formuły i naciskamy F4. Kolejne naciśnięcia F4 powodują zmiany adresów z względnego na bezwzględny i mieszane.

A po co to wszystko? Adresy są wykorzystywane przede wszystkim w formułach. Po skopiowaniu (np. przeciągnięciu w dół) formuł – w zależności od typu adresu przy adresach względnych następuje zmiana numeru wiersza/kolumny, natomiast przy wykorzystaniu adresu bezwzględnego – odwołanie jest zawsze do tej samej komórki.
W przykładzie na screenie widać prosty przykład:

Kolumna kwoty jest iloczynem Ceny, ilości i kursu euro.
W kolumnie D jest odwołanie względne do wartości w kolumnach B i C tego samego wiersza oraz bezwzględne do komórki B2. Po przeciągnięciu w kolejne wiersze tabeli – nie trzeba zmieniać formuły, wszystkie odwołania będą działać prawidłowo.
Ten przykład jest banalny i łatwi do zauważenia. Jeżeli jednak odwołujemy się do zakresów danych (np. w funkcjach wyszukiwania) – to adresy względne zakresu jako parametr funkcji, po skopiowaniu mogą generować błędne wyniki


 

Kurs Excel dla sprzedawców