Niestandardowy format liczb

W arkuszu Excela bardzo często stosujemy formatowanie występujących w komórkach liczb, chcąc zaprezentować występujących w nich dane w bardziej “elegancki” sposób niż wartości rzeczywiste (polecam notkę: Formatowanie komórek – liczby). Czasami jednak pojawia się potrzeba takiej wizualizacji danych, która przekracza standardowe możliwości oferowane przez Excel. W takich przypadkach możemy zastosować formatowanie niestandardowe.

Niestandardowe formatowanie liczb

Własny format danych definiujemy w polu Typ:

niestandardowe formatowanie liczb

Generalnie można określić tu różne formaty liczb dla wartości dodatnich, ujemnych, zerowych i tekstowych. Poszczególne części kodu są oddzielone średnikami w kolejności:
Format liczb dodatnich; Format liczb ujemnych; Format wartości zerowych; Format wartości tekstowych
Nie musimy definiować wszystkich formatów, można nawet jeden. Wówczas będzie obowiązywać dla wszystkich wartości w komórce. Jeżeli zdefiniujemy dwa formaty – pierwszy będzie stosowany przy wartościach nieujemnych (czyli liczby dodatnie i zero), a drugi – dla wartości ujemnych. Przy trzech sekcjach kodu formatowania – pomijane jest ostatnie formatowanie czyli wartości tekstowe.

Dla każdej z tych sekcji można też inny kolor czcionki. Na początku każdej z sekcji trzeba po prostu wpisać nazwę koloru w nawiasie kwadratowym.
Np. w widocznej na screenie kolumnie

wstawiłam taki format:

A jak zakodować konkretne formaty liczb? To temat na następną notkę.


Kurs Excel dla księgowych